ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 27 grudzień 2014 15:58

Rekrutacja 2020/2021

Napisane przez Bożena Dąbrowska

                                                                                       

                                                                                    Dyrekcja Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

 informuje, nabór uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 35 Specjalnej oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

trwa cały rok.

Zapraszamy do:

  •  klas I-VIII szkoły podstawowej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sprzężeniami, autyzmem. 

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

- wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej do pobrania - (Word / PDF)

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
  ze  względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

  • dodatkowe informacje - tel. 85 7421341

Zapraszamy również do:

  • Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dzieci z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu głębokim, 

Podstawą przyjęcia dziecka do Ośrodka jest:

- wniosek o przyjęcie do Ośrodka - do pobrania - (Word / PDF)

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych

  • dodatkowe informacje - tel. 85 7421341