Orzecznictwo

  • 27 grudzień 2014 |
  • Napisane przez  Bożena Dąbrowska i Ewa Wnorowska - Kucharska
  • Wydrukuj
  • Email

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Białystok , ul. Waryńskiego 32 A  tel: 85  66 47 437) 

I. Zespół wydaje orzeczenie o:

  • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 r. życia, 
  • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.  

Stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki. 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu i niezdolną do podjęcia zatrudnienia, lub też zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagającą niezbędnej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, zdolną do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia, nie wymagającą pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych.

Aby uzyskać orzeczenie należy złożyć wniosek (osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy).

Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie lekarskie, zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się dziecko oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. Zaświadczenie, o którym mowa powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.

II. Zespół wydaje orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

W aktualnym stanie prawnym uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jest niezbędne m. in. w celu ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny lub stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Białystok, ul. Młynowa 29 tel. 85 74 86-414 ,748 69 00, 745 50 20
przyznaje rentę socjalną. O rentę socjalną ubiegać się można, gdy osoba niepełnosprawna osiągnie wiek 18 lat.

Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez. lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły.

Informacje na temat ubezwłasnowolnienie dziecka niepełnosprawnego można znaleźć na stronie http://prawoity.pl/pisma/?pismo=wniosek_o_ubezwlasnwolnienie

Powrót na górę

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 5

Wczoraj 28

Tygodniowo 33

Miesięcznie 569

Razem 81718

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci