Ulgi i świadczenia

 • 27 grudzień 2014 |
 • Napisane przez  Bożena Dąbrowska i Ewa Wnorowska - Kucharska
 • Wydrukuj
 • Email

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (Białystok, ul. Bema 89D tel. 85 748-98-43, 748-98-59) można uzyskać świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Dodatki do zasiłku rodzinnego między innymi z tytułu:

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
 • samotnego wychowywania dziecka
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia opiekuńcze:

1.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku (dziecku w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

2.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej na stronie:http://mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (Białystok, ul. Biała13/33, tel. 85 74 35 437)
możemy otrzymać dofinansowanie ze środków PEFRON

w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

I. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim oraz dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu ruchu- potwierdzonym  orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

 1. Udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu mieszkalnego niewymagającego przystosowania do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.
 2. Budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,
 3. Dostawa, zakup i montaż: dźwigu, platformy schodowej, windy przyściennej
 4. Opłaty poniesione z tytułu  sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na dopuszczenie do eksploatacji urządzenia, jeżeli konieczność uzyskania takiej zgody wynika z odrębnych przepisów,
 5. Zakup i montaż poręczy oraz uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 6. Roboty polegające na: likwidacji progów, w miarę konieczności wymiana stolarki drzwiowej, ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych w pomieszczeniach w których występuje zróżnicowanie poziomów podłóg, ułożenie glazury na całej wysokości i szerokości kabiny prysznicowej, obniżenie wyłączników i gniazd wtyczkowych do poziomu umożliwiającego ich obsługę przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
 7. Przystosowanie drzwi:
 8. Wymianę posadzki na antypoślizgową w łazience i W.C. ( w razie konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się
 9. Adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne poprzez dostosowanie do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy
  • zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy  co najmniej 90 cm, pozostałych co najmniej 80 cm,
  • zakup i montaż drzwi przesuwanych,
  • zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),
  • zakup oraz montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiających  ich samodzielną obsługę przez wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim, gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy, w kuchni i jednym pokoju, wybranym przez wnioskodawcę
  • zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w  celu umożliwienia ich samodzielnej obsługi przez wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim, gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych oraz w kuchni i jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę nie jest możliwy
  • zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania i zamykania drzwi wjazdowych do  garażu oraz bramy wjazdowej na posesję (dla wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód)
 10. Przystosowanie wyposażenia kuchni dla wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim, w tym:
  • · obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów bez zabudowy z szafek stojących, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzki,
  • · zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
  • · zakup i montaż zawiasów samozamykających się  umożliwiających otwieranie istniejących drzwiczek pod kątem większym niż 90 st. (do 175 st.),
 11. Zamianę lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny bez barier architektonicznych, w przypadku gdy likwidacja barier w dotychczasowym lokalu nie jest możliwa ze względów technicznych lub koszty likwidacji barier byłyby wyższe niż koszt zmiany lokalu

II. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności- potwierdzonych aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

 1. Zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających wnioskodawcy korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 2. Roboty polegające na:
  • likwidacji progów, w miarę konieczności z wymianą stolarki drzwiowej,
  • ułożeniu posadzki z materiałów antypoślizgowych w pomieszczeniach, w których występuje zróżnicowanie poziomów podłóg,
 3. Zakup i montaż drzwi przesuwnych,
 4. Wymianę posadzki na antypoślizgową w łazience i w.c. (w razie konieczności z podłożem), jeśli stwarza trudności w poruszaniu się.
 5. Oznakowanie wyposażenia lokalu mieszkalnego i ciągów komunikacyjnych różowym kolorem lub fakturą.
 6. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w kuchni, przedpokoju i łazience oraz jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę lub zmiana sposobu oświetlenia.

w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się

I. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów słuchu i mowy oraz narządu mowy 

 1. Zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji:
  • wyposażenie dzwonka do drzwi, domofonu i wideofonu w sygnalizację świetlną
  • wyposażenie aparatu telefonicznego, telefaksu w sygnalizację świetlną
  • wyposażenie lokalu w sygnalizatory optyczne reagujące na dźwięk lub zastępujace dźwięk
 2. Zakup telefaksu
 3. Zakup aparatu telefonicznego ze wzmacniaczem
 4. Zakup telefonu komórkowego
 5. Zakup urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku z odbiornika telewizyjnego, radia, radiomagnetofonu, radiomagnetofonu z odtwarzaczem CD lub z MP3,
 6. Zakup kamery internetowej,
 7. Zakup zestawu komputerowego stacjonarnego lub przenosnego wraz z drukarką dzieciom do 16 roku zycia, młodzieży uczacej sib do 26 roku zycia bez wzglgdu na stopień niepełnosprawności oraz osobom w wieku aktywnosci zawodowej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci z tytułu narzadu słuchu,
 8. Opłata za instalację łącza stałego z Internetem

II. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku

 1. Zakup aparatu telefonicznego z dużą klawiaturą lub z klawiaturą brajlowską
 2. Zakup telefonu komórkowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym i powiększającym
 3. Zakup maszyny do pisania pismem Braille'a
 4. Zakup notatnika brajlowskiego
 5. Zakup urządzenia lektorskiego (autolektor)
 6. Zakup elektronicznego urządzenia do odczytu książek mówionych
 7. Zakup innych urzadzeri z systemem głośnombwiacym lub posiadajacych oznaczenia w systemie Braille'a
 8. Zakup lupy elektronicznej i innych urzadzeri powiększajacych
 9. Zakup syntezatora mowy

10.  Zakup odbiornika radiowego,radiomagnetofonu,radiomagnetofonu z odtwarzaczem CD lub z MP3

11.  Zakup dyktafonu

12.  Zakup zestawu komputerowego stacjonarnego lub przenosnego wraz z drukarka i specjalistycznym oprogramowaniem lub specjalistycznym oprzyrzadowaniem dzieciom do 16 roku zycia, młodzieży uczacej sig do 26 roku życia bez względu na stopien niepełnosprawności oraz osobom w wieku aktywnosci zawodowej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytulu narządu wzroku

13.  Zakup komputerowego programu powiększajacego i udźwiękawiajacego osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci z tytułu narzadu wzroku

14.  Opłata za instalację łącza stałego z internetem.

III. Dla innych osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności:

 1. Zakup aparatu telefonicznego
 2. Zakup telefonu komórkowego
 3. Zakup zestawu komputerowego stacjonarnego lub przenośnego wraz z drukarką i specjalistycznym oprogramowaniem lub specjalistycznym oprzyrządowaniem odpowiednim do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieciom do 16 roku życia, młodzieży uczącej się do 26 roku życia bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osobom w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 4. Zakup zestawu komputerowego stacjonarnego lub przenośnego wraz z drukarką dzieciom i młodzieży do 18 roku życia oraz osobom w wieku aktywności zawodowej poruszającym się na wózkach inwalidzkich
 5. Opłata za instalację łącza stałego z internetem.

w zakresie likwidacji barier technicznych

I. Dla osob niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu:

- zakup budzika świetlnego, wibracyjnego.

II. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku 

 1. Zakup zegarka brajlowskiego 
 2. Zakup zegarka z systemem głośnomówiącym 
 3. Zakup pralki wyposażonej w system udźwiękawiający osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku 
 4. Zakup kuchenki mikrofalowej osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku
 5. Zakup ciśnieniomierza mówiącego lub przystawki mówiącej do ciśnieniomierza
 6. Zakup czujnika poziomu cieczy
 7. Zakup urządzeń do rozpoznawania nominałów pieniężnych
 8. Zakup identyfikatora koloru i innych urzqdzeń z systemem głośnomowiącym lub posiadajacych oznaczenia w systemie Braille'a.

III. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu 

 1. Zakup łóżka ortopedycznego z oprzyrządowaniem 
 2. Zakup i montaż podnośnika 
 3. Zakup wózka wannowego, siodełka wannowego, stopnia wannowego z podnozkiem, ławeczki wannowej, siodelka prysznicowego, taboretu prysznicowego, podpór, krzesła sanitarnego, nakładki na sedes, fotelika wannowego i prysznicowego oraz innych urządzeń ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych 
 4. Zakup schodolazu, transportera schodowego, slizgu, urządzenia rolkowego, rampy i innych podobnych urządzeń umożliwiajqcych transport i przemieszczanie osób niepełnosprawnych 
 5. Zakup przyrzadów ułatwiajacych pomoc w ubieraniu się: elastyczne sznurówki, przyrzqd do sciągania butów, przyrząd do zakładania skarpet, przyrzad ułatwiający zapinanie guzików, itp. 

dofinansowanie sprzętu  rehabilitacyjnego

I. Sprzęt do zajęć ruchowych

 • drabinka rehabilitacyjna, materac rehabilitacyjny, mata rehabilitacyjna, worek rehabilitacyjny, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, rotor barkowy, tor do nauki chodzenia z przeszkodami, poręcz do nauki chodzenia, klin, klocki, wałki, półwałek, dysk sensoryczny kamień sensoryczny półkula do rehabilitacji stóp, piłka rehabilitacyjna, siatka terapeutyczna, tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu i z oporem, bieżnia elektryczna, rower rehabilitacyjny, trenażer eliptyczny, ergometr rehabilitacyjny, orbitrek, ugul

II.Sprzęt do muzykoterapii:

 • radiomagnetofon, radiomagnetofon z odtwarzaczem CD lub z MP3,

III.Pomoce edukacyjne:

 • pomoce do pisania, czytania, liczenia, rysowania i gry edukacyjne,

IV Urządzenia do masażu (suchej i mokrej rehabilitacji).

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące miasto Białystok mogą ubiegać się  o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym zamieszkujące miasto Białystok

Osoby  niepełnosprawne zamieszkujące  teren Powiatu mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie15-569 Białystok, ul. Borsucza 2tel. (85) 740 39 09.


W Zarządzie Mienia Komunalnego - dział dodatków mieszkaniowych
Białystok, ul. Bema 89/1 można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Więcej na stronie: http://mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Przewóz osób niepełnosprawnych Zakładu Obsługi Komunikacji Miejskiej 15- 399 Białystok, ul. Składowa 11 tel. 85 744 34 04 organizuje przewóz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Białystok i gmin ościennych. Do korzystania z usługi przewozu uprawnione są w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych, a w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim miarę posiadanych mocy przewozowych usługa realizowana jest w odniesieniu do pozostałych osób niepełnosprawnych.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie takiego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)

Lp.

Uprawnieni

Przejazdy PKP

Przejazdy PKS

1.

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (opiekun w wieku co najmniej 18 lat, przewodnik - min. 13 lat lub pies przewodnik).

95% ulga na pociągi osobowe, pospieszne
i ekspresowe, IC, EC.

Bilety jednorazowe klasa 2; w klasie 1 dopłata.

95% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne.

Bilety jednorazowe.

2.

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - wyłącznie na przejazdy celowe (*).

78% ulga na pociągi osobowe, pospieszne
i ekspresowe, IC, EC.

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2; w klasie 1 dopłata.

78% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne.

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne.

3.

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej - na przejazdy celowe (*).

78% ulga na pociągi osobowe, pospieszne
i ekspresowe, IC, EC.

Bilety jednorazowe klasa 2; w klasie 1 dopłata.

78% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne.

Bilety jednorazowe

4.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

49% ulga na pociągi osobowe.

Bilety jednorazowe.

37% ulga na pociągi pospieszne
i ekspresowe, IC, EC.

Bilety jednorazowe klasa 2; w klasie 1 dopłata

49% ulga na autobusy zwykłe.

Bilety jednorazowe.

37% ulga na autobusy przyspieszone
i pospieszne.

Bilety jednorazowe

5.

Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

93% ulga  na pociągi osobowe.

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2; w klasie 1 dopłata.

51% ulga  na pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC.

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2; w klasie 1 dopłata.

93% ulga na autobusy zwykłe.

Bilety jednorazowe  lub miesięczne imienne.

51% ulga na autobusy przyspieszone
i pospieszne.

Bilety jednorazowe  lub miesięczne imienne.

6.

Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

37% ulga na pociągi osobowe, pospieszne
i ekspresowe, IC, EC.

Bilety jednorazowe klasa 2; w klasie 1 dopłata.

37% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne.

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne.

(*) Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

w Białymstoku przy ul. Bema 60/1 (tel. 85 869 65 50, e-mail: dsp@um. bialystok.pl).

Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym na podstawie wydanego orzeczenia przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje  osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.

Wymagane dokumenty: legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Telekomunikacja (TP S.A.)

50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament; dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun musi być stale lub czasowo zameldowany z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku).

Ulgi podatkowe

Osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
 • utrzymanie przez osoby niewidome (I lub II grupy inwalidztwa) psa przewodnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

-  osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

- osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci

niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka

transportu sanitarnego,

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

- na turnusie rehabilitacyjnym,

- w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Warunkiem odliczenia powyższych wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

 

Powrót na górę

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 5

Wczoraj 28

Tygodniowo 33

Miesięcznie 569

Razem 81718

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci