• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Deklaracja dostępności

 • Napisane przez: Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zps-w.pl

 • data publikacji strony internetowej: 2010-09-26
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy umieszczone na stronie prowadzą do zewnętrznych źródeł i możliwe jest, że nie można obsłużyć ich samą klawiaturą, nie mają opisów tekstowy, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, oraz nie posiadają audio deskrypcji,
 • nie zawsze występuje informacja o otwarciu treści w nowym oknie,
 • przy powiększaniu zawartości strony nie zawsze są widoczne wszystkie treści,
 • przy linku do dokumentów może wystąpić brak dodatkowych informacji o formacie, wielkości lub ewentualnie języku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie jest umieszczony pasek ułatwień dostępności, wspomagający odczytywanie treści osobom z niepełnosprawnościami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Paweł Paradowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 742-13-41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, ul. Krakowska 19.

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście od strony ulicy Krakowskiej. Osoby niepełnosprawne, mogą wejść do szkoły od strony ulicy Krakowskiej, gdzie znajduje się dzwonek do drzwi a w środku winda dla niepełnosprawnych. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze w pokoju nr 15. Szkoła posiada toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na terenie placu zabaw są umieszczone urządzenia do rekreacji dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry