• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

SP Nr 35 w Białymstoku

 • Napisane przez: Ewa Wnorowska - Kucharska

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna obejmuje dwa etapy edukacyjne:

 • Pierwszy etap edukacyjny: klasy I-III
 • Drugi etap edukacyjny: klasy IV - VIII

Na pierwszym i drugim etapie kształcenia uczniowie na miarę swoich możliwości psychofizycznych nabywają umiejętności w zakresie:

 • Samodzielności i samoobsługi
 • Komunikowania się
 • Przygotowania do nauki czytania, pisania oraz pojęć matematycznych
 • Usprawniania ruchowego
 • Uspołecznienia i poznania najbliższego środowiska
 • Rozwijania kreatywności

Na zajęciach edukacyjnych wykorzystuje się metody pracy takie jak: M. Montessorii, F. Affolter, Dobrego Startu, Pedagogiki Zabawy, Alternatywnej Komunikacji (zdjęcia, piktogramy, PCS), Ośrodków Pracy. Czas zajęć i przerw dostosowany jest do aktywności i możliwości uczniów.

Na I i II etapie edukacyjnym kształtuje się umiejętności objęte programem nauczania z zakresu nauczanych przedmiotów:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia

Realizowane treści oparte są na szkolnych programach nauczania zgodnie z podstawą programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Wiodącym przedmiotem jest Funkcjonowanie osobiste i społeczne - tematyka zawiera zagadnienia dotyczące najbliższego środowiska rodzinnego i szkolnego, otaczającej przyrody oraz życia i pracy ludzi. Uczniowie opiekują się kącikiem przyrodniczym, dbają o ogródek szkolny. Doskonalą umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności z zakresu pojęć matematycznych.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się służą nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, w piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób (także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC).

Zajęcia rozwijające kreatywność - na zajęciach uczniowie poznają różnorodne techniki plastyczne, techniczne, muzyczne, informatyczne. Rozwijają wyobraźnię oraz talenty, na bazie obserwacji otoczenia oraz własnych przeżyć co wyrażają w swoich pracach plastycznych, podczas aktywności muzycznych.  Na zajęciach rozwijana jest sprawność manualna, uczniowie poprzez praktyczne działanie zdobywają umiejętności wykonywania czynności związanych z gospodarstwem domowym, w pracowni kuchennej rozwijają swoje talenty kulinarne. W pracowni gliny uczniowie tworzą piękną ceramikę.

Wychowanie fizyczne- uczniowie doskonalą się w ćwiczeniach orientacyjno-porządkowych, kształtujących zmysł równowagi, biegach, ćwiczeniach z elementami rzutu, toczenia i dźwigania. Uczą się różnych dyscyplin sportowych: jazda na rolkach, rowerze, gry w tenisa stołowego, piłkę nożną i siatkową.

Uczniowie uczestniczą w lekcjach Religii, na których zapoznają się z podstawowymi treściami dotyczącymi życia chrześcijańskiego oraz przygotowują się do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii. Zapoznają się z X Przykazaniami Bożymi oraz uczą się ich stosowania w życiu. 

Uczniowie na I i II etapie edukacyjnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych realizowanych stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Opierają się one na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia na podstawie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia

Formy zajęć rewalidacyjnych:

 • Zajęcia manualne
 • Komunikowanie się
 • Techniki szkolne
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia ruchowe (orientacja przestrzenna, poruszanie się)
 • Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Zajęcia specjalistyczne:

 • Terapia psychologiczna
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Zajęcia Integracji Sensorycznej
 • Terapia wzroku C-Eye
 • Terapia ruchowa - zajęcia z rehabilitantem
 • Dogoterapia

Zajęcia pozalekcyjne:

 • Zajęcia na basenie
 • Muzyczno-ruchowe
 • Komunikowania się
 • Polisensoryczne
 • Pedagogiczne
 • Trening umiejętności podstawowych
 • Koło teatralne

 

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry